REGULAMIN SERWISU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu.

2. Definicje stosowane w Regulaminie:

a) Aplikacja – aplikacja mobilna WasteMaster dostępna pod adresem https://mamodpad.wastemaster.pl https://app.wastemaster.pl oraz w sklepach AppStore, Google Play oraz Huawei AppGalery.

b) Algorytm odpadowy – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca dostosowanie wystawianego Odpadu do konkretnego grona potencjalnych Kupujących, z uwzględnieniem profilu działalności Kupującego i odległości od miejsca przechowywania Odpadu przez Sprzedającego.

c) BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami rozumieniu Ustawy o Odpadach.

d) Cennik – cennik Usług świadczonych przez WasteMaster za pośrednictwem Serwisu. Pełna treść cennika dostępna jest pod adresem wastemaster.pl/cennik-punktowy/ bezplatnaewidencja.pl/

e) Ewidencja – usługa określona w pkt 5 niniejszego Regulaminu, polegająca na wystawianiu w imieniu Użytkownika KPO i aktualizacji wpisów w KEO.

f) KEO – karta ewidencji odpadów. Wystawiana jest w przypadku, kiedy wytwórca odpadu wytworzył powyżej 100 kg rocznie odpadu niebezpiecznego lub powyżej 5 ton odpadu innego niż niebezpieczny. KEO musi być prowadzona na bieżąco w chwili wytworzenia odpadu.

g) Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu, zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług elektronicznych, umożliwiająca Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu. W ramach Serwisu WasteMaster umożliwia założenie Konta Standard oraz Konta Premium na warunkach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

h) Konto Partner Aplikacji/ Lider Rynku – rodzaj konta Użytkownika w Serwisie, zawierające możliwości i funkcjonalności Konta Standard oraz funkcje dodatkowo określone na stronie wastemaster.pl/cennik-punktowy/

i) KPO –karta przekazania odpadów.

j) Kupujący – Użytkownik będący przedsiębiorcą, prowadzący działalność w zakresie gospodarki Odpadami, posiadający aktualny wpis do rejestru BDO.

k) Numer BDO – numer Użytkownika w rejestrze BDO.

l) Odpad – każda substancja lub przedmiot w rozumieniu Ustawy o Odpadach, których Użytkownik zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany.

m) Oferta Kupna – oferta kupna Odpadów złożona Sprzedającemu jako odpowiedź na Ofertę Sprzedaży realizowana jako kupno Odpadu, bezpłatna utylizacja Odpadu lub odpłatna utylizacja Odpadu.

n) Oferta Sprzedaży – oferta sprzedaży Odpadów wystawiona przez Sprzedającego Osobę Fizyczną lub Sprzedającego Firmę za pośrednictwem Serwisu.

o) Polityka Prywatności – regulamin określający zasady i warunki przetwarzania przez WasteMaster danych osobowych Użytkownika, dostępny pod adresem: wastemaster.pl/regulamin

p) Profil Użytkownika – zakładka w Serwisie zawierające dane o danym Użytkowniku.

q) Przekazujący – posiadacz Odpadu, który się go pozbyć z wykorzystaniem usługi „Sprzedaj z WM”.

r) Przejmujący – podmiot, który przejmuje Odpad.

s) PZ – dokument przyjęcie zewnętrzne.

t) Regulamin – niniejszy regulamin. Dokument ten stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 123);

u) Serwis – platforma umożliwiająca świadczenie usług udostępnianych przez WasteMaster za pośrednictwem stron internetowych https://wastemaster.pl, https://mamodpad.wastemaster.pl oraz za pośrednictwem Aplikacji. Szczegółowe informacje dotyczące Serwisu i jego funkcji znajdują się również pod adresem https://wastemaster.pl/aplikacja/#faq

v) Sprzedający Firma – Użytkownik będący przedsiębiorcą, posiadający aktualny wpis do rejestru BDO, posiadający Odpad wytworzony w toku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej który zamierza sprzedać lub zutylizować.

w) Sprzedający Osoba Fizyczna – Użytkownik będący osobą fizyczną, posiadający Odpad na sprzedaż lub przeznaczony od utylizacji, wytworzony w związku z jego działalnością bytową.

x) Sprzedaj z WM – usługa polegająca na możliwości zlecenia WasteMaster przez Użytkownika wyszukania Kupującego oferującego najlepszą Ofertę Kupna dla Oferty Sprzedaży i przesłania jej Użytkownikowi, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

y) Umowa o świadczenie usług elektronicznych. – umowa pomiędzy WasteMaster a Użytkownikiem zawarta na odległość o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zawierana w momencie akceptacji przez Użytkownika Regulaminu i rejestracji Konta. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

z) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Odpadów zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Kupującym.

aa) Usługi – usługi świadczone lub udostępniane przez WasteMaster z wykorzystaniem Serwisu. Usługi te wskazano w II. Regulaminu.

bb) Ustawa o Odpadach – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. 2020, poz. 797).

cc) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz osoba nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu i/lub usług świadczonych za jego pośrednictwem.

dd) Wastemaster – WasteMaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 181B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837778, NIP 5242900218, REGON 38592321, kapitał zakładowy: 150.000,00 PL, która to spółka jest operatorem Serwisu;

ee) Weryfikacja – proces sprawdzający Użytkownika zakładającego Konto Standard w Serwisie przeprowadzany przez WasteMaster składający się:

§ w przypadku Użytkownika będącego przedsiębiorcą – sprawdzeniu podanego podczas rejestracji Konta opisu firmy Użytkownika; weryfikacji Numeru NIP; weryfikacji prawdziwości danych poprzez przesłanie przez Użytkownika skanu potwierdzenia przelewu (przelew aktywacyjny, zwrotny), lub podania kodu uwierzytelniającego wysłanego przez WasteMaster na widoczny na stronie internetowej Użytkownika adres e-mail;

§ w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną – weryfikacja następuje za pośrednictwem weryfikacji adresu e-mail podczas rejestracji Konta poprzez potwierdzenie linku aktywacyjnego wysłanego na adres email podanego w trakcie rejestracji.

ff) Wymagania techniczne:

§ urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną i aktualną wersją przeglądarki internetowej oraz z aktualnym system operacyjnym (dla Aplikacji odpowiednio Anroid, IOS, HarmonyOS);

§ aktywne konto poczty elektronicznej

gg) WZ – dokument wydanie na zewnątrz.

hh) Zespół WM – pracownicy WasteMaster realizujący Usługi dla Użytkowników Serwisu.

3. Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania wszystkich postanowień Regulaminu. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu Użytkownik zgadza się na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Korzystanie z Serwisu wymaga, aby wykorzystywane dla tego celu urządzenie jak i jego system teleinformatyczny spełniały Wymagania Techniczne.

5. WasteMaster informuje, że korzystanie z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym kontakt z WasteMaster drogą mailową lub telefoniczną, może powodować naliczenie opłat za połączenie z siecią Internet zgodnie z pakietem dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

7. W celu rozpoczęcia aktywnego korzystania z Serwisu (rozumianego jako pełne korzystanie z Usług) Użytkownik zobowiązany jest do założenia w Serwisie swojego Konta poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego w Serwisie.

8. Wykonanie przez Użytkownika czynności, o których mowa powyżej uwarunkowane jest uprzednim z zaakceptowaniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

9. Aktywowanie konta Użytkownika nastąpi po Weryfikacji. Z chwilą zarejestrowania Konta Użytkownik zawiera z WasteMaster Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu świadczenie usługi przez WasteMaster zostało rozpoczęte.

10. Użytkownik w każdym momencie może usunąć swoje Konto (rozwiązać Umowę). W tym celu Użytkownik powinien zgłosić chęć usunięcia Konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: pomoc@wastemaster.pl z adresu przypisanego do konta Użytkownika. Usunięcie konta spowodowuje anonimizację danych Użytkownika i brak możliwości przywrócenia Konta.

11. WasteMaster może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez WasteMaster, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a WasteMaster lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

12. Oświadczenie o którym mowa w ust. 11 powyżej, WasteMaster wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas utworzenia Konta.

13. Z Konta może korzystać tylko Użytkownik, który dokonał rejestracji.

II. RODZAJE USŁUG DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU I PŁATNOŚCI

1. Za pośrednictwem Serwisu WasteMaster świadczy usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikom uczestniczenie w rynku odpadów poprzez:

a) wystawianie przez Użytkowników Ofert Sprzedaży Odpadów,

b) zamieszczanie przez Kupujących Ofert Kupna Odpadów w odpowiedzi na Oferty Sprzedaży,

c) przeglądanie przez Kupujących Ofert Sprzedaży Odpadów wystawianych przez pozostałych Użytkowników,

d) korzystanie z Algorytmu odpadowego,

e) komunikację za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikami w zakresie obrotu odpadami w celu zawarcia Umowy Sprzedaży,

f) korzystanie z usługi Sprzedaj z WM,

g) korzystanie z usługi prowadzenia Ewidencji,

h) zamawiania dedykowanych usług od kontrahentów współpracujących z WasteMaster celem wywozu odpadów.

i) promowanie i udostępnianie przez WM w mediach społecznościowych, w sieci Internet oraz na stronach partnerów ofert zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie.

2. Korzystanie zUsługprzez Użytkowników jest odpłatne na zasadach określonych w Cenniku oraz w zależności od wybranego rodzaju Konta Użytkownika (Załącznik nr 2 do Regulaminu)

3. W zależności od rodzaju Usługi wskazanej w Cenniku i rodzaju Konta, Użytkownik będzie mógł opłacić je bezpośrednio w złotych polskich lub dokonać zakupu pakietu punktowego, umożliwiającego korzystanie z ściśle określonych Usług.

4. Każdej z Ofert Sprzedaży zostanie nadana określona liczba punktów. Wartości punktowe obliczane będą według przewidywanych wartości transakcji.

5. Wykorzystanie określonych punktów umożliwi Użytkownikowi otrzymanie danych kontaktowych do Sprzedającego w ramach danej Oferty Sprzedaży oraz składanie do niej swoich propozycji kupna.

6. Każdy nowy Użytkownik Serwisu otrzymuje 100 pkt. W przypadku chęci dalszego korzystania z usługi zobowiązany jest do zakupu dodatkowego pakietu punktów.

7. Dostępne pakiety punktów zostały wskazane w Cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu.

8. Zakup punktów i opłacenie usługi odbywa się na podstawie wystawionej przez
WasteMaster faktury proforma / VAT.

9. Punkty będą przypisane do określonego Konta, bez możliwości ich przepisywania na konta innych Użytkowników.

10. Stan wykorzystania punktów będzie dostępny w profilu Konta.

11. Za oferty nieaktualne tj. takie w których Sprzedający poinformuje o uprzedniej sprzedaży Odpadu, Użytkownik ma możliwość otrzymania zwrotu 30 % pobranych punktów w trybie postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.

III. OFERTY SPRZEDAŻY I KUPNA

1. W celu wystawienia Oferty Sprzedaży Użytkownik powinien wypełnić formularz dodawania Oferty Sprzedaży oraz zatwierdzić wystawienie oferty przyciskiem „Wystaw”.

2. Po wypełnieniu formularza, Oferta Sprzedaży podlega akceptacji przez WasteMaster. WasteMaster ma prawo odmowy aktywacji Oferty Sprzedaży bez podania przyczyny. Powyższe nie dotyczy wcześniej zweryfikowanych Kupujących.

3. Po zaakceptowaniu przez WasteMaster, oferta będzie udostępniona innym Użytkownikom Serwisu, Będą oni mieli wgląd w dane szczegółowe oferty oraz dodatkowo: Nazwa firmy wystawiającej ofertę (w przypadku oferty wystawianej przez osobę fizyczną informacja, że oferta pochodzi od osoby fizycznej) oraz numer telefonu kontaktowego, pod warunkiem uprzedniego opłacenia tej usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Wystawiając Ofertę Sprzedaży Użytkownik wyraża zgodę na publikację wraz z wymienionymi powyżej informacjami dodatkowo informacji o numerze telefonu kontaktowego, który podał podczas rejestracji.

5. Użytkownicy mają możliwość skorzystania z opcji powiadomień push o nowych Ofertach Kupna i Sprzedaży w wybranych przez siebie kategoriach Odpadów (dotyczy Aplikacji).
W tym celu Użytkownik powinien dokonać odpowiednich ustawień w swoim Koncie.

6. Kupujący zainteresowany daną Ofertą Sprzedaży ma prawo do złożenia Oferty Kupna w odpowiedzi na daną Ofertę Sprzedaży wypełniając odpowiedni formularz Oferty Kupna. Po złożeniu przez Kupującego Oferty Kupna, Użytkownik wystawiający Ofertę Sprzedaży ma możliwość:

a) uruchomienia czatu umożliwiającego komunikację z Kupującym lub skorzystania z opcji kontaktu telefonicznego;

b) zaakceptowania lub odrzucenia Oferty Kupna;

c) anulowania Oferty Sprzedaży.

7. Kupujący może mieć tylko jedną aktywną Ofertę Kupna do każdej Oferty Sprzedaży.

8. W przypadku odrzucenia Oferty Kupna, Kupujący ma prawo do ponownego złożenia Oferty Kupna do tej samej Oferty Sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że sumaryczna ilość ofert nie może przekroczyć 3 (trzech).

9. Zaakceptowanie Oferty Kupna przez Użytkownika wystawiającego Ofertę Sprzedaży, nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży. Akceptacja Oferty Kupna jest propozycją Użytkownika wystawiającego Ofertę Sprzedaży zawarcia Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości WasteMaster wskazuje, że nie jest stroną Umowy Sprzedaży.

10. WasteMaster zastrzega sobie prawo do blokady Konta lub usunięcia Oferty Kupna lub Oferty Sprzedaży w przypadku gdy:

d) Oferta Sprzedaży lub Oferta Kupna jest niezgodna z kategorią Odpadów dostępną w Serwisie,

e) Oferta Sprzedaży lub Oferta Kupna zawiera dane, które nie są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży (jak np. materiały reklamowe, materiały o charakterze SPAM-u, treści obraźliwe),

f) Ta sama Oferta Sprzedaży została wystawiona kilkakrotnie w jednej kategorii Odpadów,

g) WasteMaster stwierdzi, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,

h) Użytkownik został usunięty z BDO.

IV. SPRZEDAJ Z WM

1. Użytkownik Serwisu może skorzystać z usługi Sprzedaj z WM poprzez:

a) zgłoszenie do usługi Sprzedaj z WM wcześniej wystawionej w Serwisie Oferty Sprzedaży; lub

b) bezpośrednie zgłoszenie Odpadu do usługi Sprzedaj z WM.

2. Zgłoszenie następuje poprzez przycisk widoczny w podglądzie oferty „SPRZEDAJ Z WM”.

3. W ramach niniejszej usługi, WasteMaster działać może jako:

a) pośrednik w obrocie Odpadami; lub

b) Sprzedawca odpadów.

4. Zamieszczając ofertę w ramach usługi „Sprzedaj z WM”, Użytkownik decyduje czy Wastemaster ma działać jako pośrednik w obrocie Odpadami czy też jako Sprzedawca odpadów.

5. W przypadku gdy WasteMaster działać będzie jako pośrednik, przysługiwać mu będzie wynagrodzenie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Zamieszczając ogłoszenie w ramach oferty „Sprzedaj z WM”, Przekazujący potwierdza, że:

a) jest wyłącznym właścicielem odpadu, może nim rozporządzać bez ograniczeń, odpad jest wolny od wad prawnych i zajęć, zabezpieczeń i nie jest podmiotem innych transakcji handlowych, a wobec przekazującego nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest oferowany do zagospodarowania odpad.

b) posiada wpis do BDO i może gospodarować odpadem zgodnie z Ustawą o Odpadach.

7. Do prawidłowej realizacji usługi „Sprzedaj z WM”, konieczne jest podanie:

a) kategorii Odpadu z listy dostępnych kategorii w Serwisie,

b) rodzaju Odpadu,

c) kodu Odpadu,

d) masy Odpadu,

e) lokalizacji Odpadu (kod pocztowy)

f) sposobu pakowania,

g) przynajmniej jednego zdjęcia Odpadu.

8. Przekazujący może zostać poproszony przez Zespół WM o podanie dodatkowych informacji dotyczących Odpadu.

9. Zespół WM przedstawia ofertę zagospodarowania Odpadu współpracującym z nim kontrahentom, jednocześnie oferta zagospodarowania pojawi się na rynku odpadowym i zostanie przedstawiona innym Użytkownikom Serwisu (jako oferta wystawiona przez WasteMaster).

10. W przypadku pojawienia się satysfakcjonującej dla Przekazującego oferty z rynku, może on ją zaakceptować i zrezygnować z dalszej usługi Sprzedaj z WM bez ponoszenia opłat. W takim jednak przypadku WasteMaster nie udostępni Użytkownikowi informacji dotyczących przeprowadzonych działań dotyczących zgłoszonego odpadu.

11. Zespół WM przedstawia Przekazującemu Ofertę Kupna lub propozycję cenową zagospodarowania Odpadu z uwzględnieniem szczegółowych warunków logistycznych (w tym rodzaju transportu, sposobu załadunku, odpowiedzialnego za załadunek, miejsca odbioru jakościowego, miejsca ważenia), środowiskowych (np. kod odpadu) oraz finansowych (np. sposób i termin płatności) poprzez wysłanie oferty cenowej na wskazany adres email Przekazującego oraz telefonicznie. Przekazujący nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji.

12. Zespół WM dołoży należytej staranności by zweryfikować Przejmującego Odpad, w szczególności zweryfikuje czy Przejmujący posiada wpis do BDO, czy jest on aktualny, czy Przejmujący posiada zezwolenie na przetwarzanie lub w pozwolenie na zbieranie kodu Odpadu, którego przedmiotem jest przedstawiana propozycja.

13. W przypadku zaakceptowania oferty zagospodarowania Odpadu (w tym pozostałych warunków – logistycznych, środowiskowych i finansowych), Przekazujący akceptuje przedstawione warunki zagospodarowania odpadu przez użycie przycisku „Zaakceptuj”.

14. Po zaakceptowaniu warunków, Zespół WM ustala z Przekazującym m.in. termin, miejsce załadunku, sposób załadunku Odpadu, rodzaj transportu, miejsce odbioru jakościowego oraz miejsce ważenia Odpadu.

15. Przekazujący organizuje załadunek i transport Odpadu na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

16. Przekazujący może poprosić Zespół WM o pomoc przy organizacji transportu Odpadu.W takim przypadku, Zespół WM udostępnia Przekazującemu dane firmy transportującej oraz miejsce przeznaczenia Odpadu (nazwę Przejmującego oraz adres dostawy).

17. Przekazujący zobowiązany jest do sprawdzenia zezwoleń i licencji zarówno firmy transportowej jak i Przejmującego odpad i potwierdzi ich aktualność. W przypadkach budzących wątpliwość, Przekazujący powiadomi o tym niezwłocznie Zespół WM.

18. Przed rozpoczęciem transportu Odpadu, przekazujący zobowiązany jest do zgłoszenia go do BDO w odpowiedniej ilości (masa podana w Mg) i pod odpowiednim kodem oraz przekazania wydrukowanego dokumentu transportowego kierowcy (tzw. wydruk z BDO), skan tego dokumentu przekazujący winien jest także przekazać na adres email WasteMaster.

19. Przekazujący Odpad zobowiązany jest do wystawienia dokumentu WZ na WasteMaster.

20. Na dokumencie WZ powinna znaleźć się adnotacja „zgodna z…..„ oraz dodatkowo jeżeli nie ustalono inaczej, „odpad nie zwiera substancji toksycznych, radioaktywnych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych” oraz „jest wolny od substancji niebezpiecznych i wybuchowych”.

21. Przekazujący Odpad przyjmuje do wiadomości, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność Odpadu ze zgłoszoną ofertą jego zagospodarowania, w tym sklasyfikowanie do odpowiedniej kategorii, odpowiednią masę oraz przyjmuje do wiadomości, że pozostaje władającym Odpadem do czasu zakończenia transportu i odbioru jakościowego i ilościowego u Przejmującego Odpad, o ile nie ustalono inaczej w trakcie negocjacji.

22. Odbiór jakościowy i ilościowy następuje na placu Przejmującego chyba, że strony uzgodniły inaczej w trakcie negocjacji.

23. Dopuszczalny jest odbiór jakościowy i ilościowy przez Przejmującego na placu Przekazującego lub odbiór jakościowy w obecności przedstawiciela WM.
W dalszym ciągu odpowiedzialność za odpad do momentu dostarczenia odpadu do Przejmującego spoczywa na Przekazującym, chyba że transport odpadu realizowany jest przez Przejmującego.

24. Przejmujący Odpad zobowiązany jest do potwierdzenia przejęcie Opadu poprzez wystawienie dokumentu PZ od WasteMaster oraz dokonania adnotacji, że Odpad został przyjęty wraz z uszczegółowieniem i wstępnym potwierdzeniem jakości i ilości.

25. Przejmujący zobowiązany jest do potwierdzenia dostawy Odpadu w bazie danych BDO.

26. Przejmujący zobowiązany jest do oświadczenia na dokumencie PZ, że działa zgodnie z Ustawą o Odpadach i posiada zezwolenie na gospodarowanie odpadami o przejmowanym kodzie.

27. Przejmujący powinien w terminie 2 dni roboczych dokonać weryfikacji jakości Odpadu. Brak informacji zwrotnej w tym terminie do WasteMaster oznaczać będzie brak uwag ze strony Przejmującego co do jakości Odpadu.

28. Dokument PZ oraz potwierdzenie w BDO od Przejmującego jest potwierdzeniem prawidłowej dostawy i przejęcia Odpadu i podstawą do rozliczenia WM z Przekazującym.

29. Po zaakceptowaniu dostawy Odpadu, Przekazujący wystawi WasteMaster fakturę, jeżeli nastąpiła sprzedaż (tzw. sprzedaż odpadu) lub WasteMaster wystawi fakturę Przekazującemu (jeżeli nastąpiła tzw. płatna utylizacja).

30. Terminy płatności zostaną uzgodnione na podstawie negocjacji i historii współpracy.

V. Ewidencja odpadów

1. W przypadku zakupu przez Użytkownika usługi, Użytkownikowi zostanie udzielony dostęp do instrukcji dokumentów dotyczących prowadzenia Ewidencji.

2. W celu możliwości skorzystania z usługi, Użytkownik zobowiązany będzie do stworzenie w systemie BDO, konta Użytkownika podrzędnego dla osoby wyznaczonej przez WasteMaster, która będzie prowadziła ewidencję w imieniu Użytkownika.

3. Do wystawienia KPO Użytkownik zobowiązany jestdo przesłania osobie wyznaczonej przez WasteMaster przynajmniej na 1 dzień przed planowanym przekazaniem odpadów następujące informacje

a) dane firmy przekazującej, transportującej i przejmującej odpad

b) kod i rodzaj odpadu

c) masa odpadu

d) data i godzina przekazania odpadu

e) nr rejestracyjny samochodu transportującego

4. Celem wpisu w KEO Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres ewidencja@wastemaster.pl następujących informacji:

a) dane firmy,

b) miejsce wytworzenia odpadu,

c) datę wytworzenia odpadu,

d) kod i rodzaj odpadu oraz jego masę.

5. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego przekazywania wszystkich informacji określonych w pkt. 4 powyżej.

6. WasteMaster nie ponosi odpowiedzialności za niepełne lub nieterminowe przekazanie informacji przez Użytkownika i tym samym za skutki z tym związane z wpisem do BDO.

7. Zamiar zbycia odpadu oraz wystawienia odpadu Użytkownik będzie dokonywałza pomocą przycisku „wystaw w ramach abonamentu”. W takim przypadku WasteMaster będzie się z nim kontaktował w sprawie danych odbiorcy opadów.

VI. Zamówienie dodatkowych usług od Kontrahentów współpracujących z WM

1. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do dokonania złożenia zamówienie na

a) dostarczenie kontenera na Odpady;

b) dostarczenia worków Bigbag;

c) realizacji usługi wywozu Odpadu na wskazane przez niego miejsce.

2. W ramach zamówienia Użytkownik zobowiązany jest określić gabaryty Odpadu, liczbę kontenerów/worków Bigbag, miejsce dostarczenia oraz datę dostawy.

3. Na podstawie przekazanych informacji, WasteMaster dokonuje wyszukania kontrahentów zainteresowanych zrealizowaniem usługi na rzecz Użytkownika i przedstawia Użytkownikowi ofertę kontrahenta lub przekazuje kontrahentowi dane kontaktowe, celem bezpośredniego skontaktowania się przez kontrahenta z Użytkownikiem.

4. Po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków cenowych oraz daty realizacji zamówienia, usługa jest realizowana przez kontrahenta.

5. Użytkownik w ustawieniach Serwisu wybiera formę płatności związaną ze złożonym zamówieniem.

6. WasteMaster dopuszcza także możliwość składania zamówień drogą telefoniczną.

7. W przypadku zamówienia drogą telefoniczną, Użytkownik otrzymuje informacje o cenie, kontrahencie i dacie realizacji zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

a) potwierdzenie zamówienia w Serwisie;

a w przypadku klientów nie korzystających na stałe z Serwisu

b) złożenie oświadczenia w trakcie rozmowy telefonicznej o zapoznaniu się z warunkami Usługi i akceptacji zamówienia.

8. W przypadku gdy Użytkownik posiada numer BDO do transakcji wystawiana jest KPO. KPO wystawiana jest między kontrahentem a Użytkownikiem.

9. WasteMaster nie jest podmiotem realizującym usługi wskazane w niniejszym rozdziale Regulaminu. Wszelką odpowiedzialność za jakość, terminowość i zgodność z określonymi normami prawnymi ponosi względem Użytkownika kontrahent.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest WasteMaster.

2. Dane osobowe Użytkownika pozyskane przez WasteMaster za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane w celach i na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆZA DZIAŁANIA W SERWISIE

1. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste, a także treści nieprawdziwych, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom, mogących zaszkodzić działalności i renomie WasteMaster oraz mogących negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu.

2. W przypadku naruszenia wskazanego powyżej postanowienia WasteMaster jest uprawniony do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia (według swojego uznania) konta Użytkownika, który dokonuje takiego naruszenia.

3. WasteMaster uprawniony jest do usuwania treści umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie według swojego uznania.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane przez niego Serwisie, a także za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

5. Użytkownik ma świadomość zagrożeń związanych z siecią Internet, takich jak np. możliwość zainfekowania wirusem komputerowym czy przejęcia hasła do konta Użytkownika oraz mogących powstać z tego powodu szkód. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie, w tym do nieujawniania ich takim osobom.

6. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia zagrożeń, o których mowa powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym WasteMaster wysyłając wiadomość na adres e-mail na następujący adres e-mail: pomoc@wastemaster.pl

7. WasteMaster dołoży starań, aby w miarę możliwości zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. WasteMaster zastrzega jednak możliwość wystąpienia przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności związanych z pracami technicznymi dotyczących Serwisu lub z ewentualnymi awariami.

8. WasteMaster informuje, że niespełnienie przez sprzęt lub sieć, z których korzysta Użytkownik, wymagań określonych w Regulaminie, a także inne problemy lub ograniczenia techniczne takiego sprzętu lub sieci, mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub wpływać negatywnie na jakość i ciągłość korzystania z Serwisu.

9. WasteMaster nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron i serwisów internetowych, do których łącza zostały zamieszczone w Serwisie, a które to strony i serwisy nie należą do WasteMaster lub nie są przez niego zarządzane.

10. WasteMasternie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu lub świadczenie usług niezgodnie z Regulaminem, które wynika z przyczyn niezależnych od WasteMaster (np. siła wyższa lub działanie osób trzecich) oraz z korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub usług w sposób niezgodny z Regulaminem.

11. WasteMaster nie ponosi odpowiedzialności za szkody (szkodę rzeczywistą oraz szkodę w postaci utraconych korzyści) Użytkowników powstałych w wyniku użytkowania Serwisu, w tym zawartych Umów Sprzedaży.

IX. REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczonymi Usługami przez WasteMaster.

2. Reklamacje powinny być składane drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: reklamacja@wastemaster.pl

3. W treści reklamacji powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje:

a) nazwa Użytkownika

b) adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego zarejestrował swoje Konto lub zasubskrybował Newsletter (w zależności od rodzaju reklamowanej usługi);

c) opis przedmiotu reklamacji;

4. WasteMaster rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli informacje i dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, WasteMaster niezwłocznie wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia, a termin na rozpatrzenie przez WasteMaster reklamacji będzie biegł od dnia prawidłowego uzupełnienia przez Użytkownika takich danych i informacji.

5. WasteMaster udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację oraz będzie kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie reklamacji na adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego zarejestrował swoje Konto lub na adres wskazany przez Użytkownika.

6. Odpowiedź na reklamację stanowi ostateczne rozstrzygnięcie wewnętrznego postępowania reklamacyjnego.

X. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Odpowiedź na reklamację stanowi ostateczne rozstrzygnięcie wewnętrznego postępowania reklamacyjnego.

2. Spory pomiędzy WasteMaster a Użytkownikiem będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powstania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego właściwego dla siedziby WasteMaster, a w przypadku sporów z konsumentami, właściwego miejscowo sądu powszechnego. Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XI. ZMIANA REGULAMINU

1. WasteMaster jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, jakimi są:

a) dostosowanie świadczonych Usług do przepisów prawa / decyzji właściwych organów administracji publicznej / orzeczeń sądowych skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,

b) poprawa funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych Usług lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu bądź Usług,

c) poprawa bezpieczeństwa Serwisu,

d) aktualizacja danych teleadresowych i rejestrowych zamieszczonych w Regulaminie,

e) usunięcie ewentualnych niejasności lub błędów występujących w Regulaminie.

2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości
e-mail przesłanej na adres podany podczas rejestracji konta w Serwisie, wysłanej na co najmniej 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.

3. Informacja o zmienionym Regulaminie pojawi się także w Serwisie.

4. Zmieniony Regulamin jest obowiązujący dla Użytkowników, którzy nie wypowiedzą Umowy przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach ogólnych związanych z działalnością Serwisu Użytkownicy mogą kontaktować się z WasteMaster poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres poczty elektronicznej: pomoc@wastemaster.pl

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

4. Regulamin obowiązuje od 15.10.2021r.

Załącznik nr 1

Kwota transakcji w PLN NETTO

0-1000

1001-5000

5001-20000

Powyżej 20001

Procentowe wynagrodzenie od kwoty transakcji netto

x

12,5%

9,5%

8%
(z możliwością negocjacji ceny)

Minimalna wysokość wynagrodzenia netto

100,00

100,00

X

X

Załącznik nr 2

Konto Standard

Konto Premium

Ewidencja w BDO do 5 KPO/KEO w miesiącu (każda kolejna 30 zł netto sztuka)

Ewidencja w BDO (do 10 KPO/KEO w miesiącu; każda kolejna 30 zł netto sztuka)

0 zł miesięcznie

65,75 zł netto przy płatności z góry za rok

Lub 99 zł miesięcznie

Algorytm Odpadowy od 99 zł

Algorytm Odpadowy do 2 odpadów w miesiącu

Rynek odpadowy WasteMaster

Rynek Odpadowy WasteMaster

Wpis do BDO od 199 zł

Wpis do BDO 0 zł

Sprawozdanie roczne od 299 zł

Sprawozdanie roczne od 299 zł

Sprzedaj z WasteMaster od 9.5% od kwoty transakcji netto min. 100 zł netto

Sprzedaj z WasteMaster od 7.5% od kwoty transakcji netto min. 100 zł netto

System punktowy

Pakiet

Punkty

Korzyści w ramach pakietu

Cena

Pakiet 100

100 pkt

Dostajesz 100 punktów. Masz możliwość wyświetlenia szczegółów oferty i kontaktu z wystawiającym za wykupione punkty.

139 zł

Pakiet 200

200 pkt

Dostajesz 200 punktów. Masz możliwość wyświetlenia szczegółów oferty i kontaktu z wystawiającym za wykupione punkty.

199 zł

Pakiet 600

600 pkt

Dostajesz 600 punktów. Masz możliwość wyświetlenia szczegółów oferty i kontaktu z wystawiającym za wykupione punkty. Dwutygodniowy pakiet reklamowy Twojej firmy w momencie wystawiania odpadów w aplikacji. Mailing do Klientów wytwarzających odpady o ofercie Twojej firmy.

499 zł

Pakiet 1400

1400 pkt

Dostajesz 1400 punktów. Masz możliwość wyświetlenia szczegółów oferty i kontaktu z wystawiającym za wykupione punkty. Dodatkowo otrzymujesz miesięczny pakiet reklamowy Twojej firmy w 3 wybranych przez Ciebie kategoriach odpadów przy wystawianiu oferty w aplikacji. Obsługa telefoniczna oferty. Zamieszczone logo na stronie WasteMaster w zakładce Partnerzy. Artykuł o ofercie Twojej firmy w social mediach.

999 zł

System prowizyjny

Gdy złożysz ofertę wystawiającemu za jego odpad. WasteMaster automatycznie dolicza prowizję, która jest wliczona w kwotę całej transakcji. Masz gwarancję prawidłowego przebiegu transakcji oraz 100% zgodności z przepisami.

Od 5% min. 100 zł

Zostań Partnerem Aplikacji

Jako Partner Aplikacji otrzymujesz oferty spersonalizowane pod Twoje wymagania. Oferty przesyłane z prawem pierwszeństwa, jesteś jedynym odbiorcą oferty. Masz zapewnioną obsługę telefoniczną oferty. Otrzymujesz gotowe zlecenie na odbiór odpadów. Logo Twojej firmy widnieje na stronie Wastemaster w zakładce Partnerzy.

Rozliczamy się od transakcji zrealizowanych przez Klientów WasteMaster

Załącznik nr 3

Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia Umowy (utworzenie Konta w Serwisie) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: pomoc@wastemaster.pl Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Pamiętaj, że:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy WasteMaster wykonał usługę za Twoją wyraźną zgodą (np. gdy wystawiłeś Ofertę Sprzedaży).

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WasteMaster sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181B,
02-222 Warszawa

Ja ___________________________________ (adres e-mail wykorzystany do rejestracji Konta …………………..) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług elektronicznych w ramach Serwisu WasteMaster.